Om oss

Fjellstyret blir politisk valgt av kommunestyret og funskjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. ”Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av retter og lunnende i statsallmenningen så langt ikke annet er fastsett i eller i medhold av lov. Det skal arbeides for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og ta vare på naturvern- og friluftsinteressene (fjellova §3). Gausdal Fjellstyre forvalter, etter fjellova, bruksrettene til seter og beite, samt jakt og fiske i Gausdal Statsallmenning i Gausdal Kommune.
Gausdal Vestfjell ligger i fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Valdres. Statsallmenningen grenser i sør mot Lillehammer og Nordre Land kommuner.
Mot sørvest; Nord-Aurdal og Øystre Slidre kommuner og i nordvest mot Sør-Fron Kommune. Mot nordøst grenser det mot private områder i bygda. Vestfjellet dekker et areal på 589.000 daa, av dette ca. 144.000 daa barskog, 250.000 lauvskog og 170.000 høyfjell. Vestfjellet utgjør omtrent halvparten av arealet i Gausdal kommune. Høyden over havet varierer fra ca. 600 m ved Dokkfløyvatnet til Nordre Langsuen som rager 1554 m.o.h. Nordre Langsua er høyeste fjellet i kommunen.

De viktigste oppgavene for fjellstyret er å administrere bruken og utnyttinga av statsallmenningen til beste for både de med bruksrett og for allmennheten, på en måte som fremmer næringslivet i bygda, og som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene. Inntektene til fjellstyret går inn i ”fjellkassa”. For Gausdal Fjellstyre er de største inntektspostene festeavgift på hytter, elgjakt, småviltjakt, fiske og refusjon for oppsynsoppgaver. Fjellstyret har ei årlig omsetning på ca. 3 millioner kroner.

Naturforhold

Området er internasjonalt viktig for planten skjeggklokke, og den sjeldne planten finnmarksstarr har hovedutbredelsen sin i Norge i Langsua. Gausdal Vestfjell er også hjem for rødlistede fuglearter som myrhauk, fjellmyrløper og dobbeltbekkasin. Alle de fire store rovpattedyrene besøker området.

Gausdal Fjellstyre i perioden 2015 – 2019