Mot Nordre Langsua 1554 m.o.h.

Mot Nordre Langsua 1554 m.o.h.

Fakta om Langsua Nasjonalpark

Store deler av Gausdal Vestfjell er vernet etter naturmangfoldloven, enten som nasjonalpark, naturreservat eller landskapsvernområde. Det er egne verneforskrifter for de forskjellige områdene. Naturreservatene har det strengeste vernet.

Innenfor Gausdal Statsallmenning ligger store deler av Langsua nasjonalpak med omkringliggende verneområder. Vernet ble opprettet 11. mars 2011 og er en kraftig utvidelse av tidligere Ormtjernkampen nasjonalpark. Disse sammenhengende verneområdene strekker seg over sju kommuner og har et samlet areal på ca. 1000 km2.

Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2 og utgjør kjernen i området. Andre viktige verneområder innenfor Gausdal statsallmennings grenser er Espedalen landskapsvernområde, Hynna naturreservat, Dokkfaret landskapsvernområde og Oppsjømyra naturreservat.

Formålet med vernet er å ta vare på et stort sammenhengende og i det vesentligste urørt og villmarkspreget naturområde med mange sjeldne og sårbare arter

Sør for fylkesveg 204 ligger Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat på 14 km2. Verneformålet her er å ta vare på gammel skog og myrlandskap med mange sjeldne og sårbare arter.

I en nasjonalpark er du naturens gjest

  • Gå hvor du vil, på beina eller på ski.

  • Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt

  • Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt.

  • Rydd opp etter deg og ta med søpla hjem.

  • Du kan tenne bål, men husk det generelle bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved.

  • Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk.

  • Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv.

  • Ta ekstra hensyn i hekke og yngletida.

  • Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra et vassdrag til et annet.

  • Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden fra 1. april til og med 1. oktober.

Sjeldene planter, dyr og sopp du kan se:

Gausdal fjellstyre ønsker deg velkommen til frodige og spesielle naturopplevelser i Langsua Nasjonalpark.

For mer info om verneområder: www.miljodirektoratet.no og www.nasjonalparkstyre.no/langsua

The Best Nationalpark Opening Ever!! Langsua nasjonalpark

Les om åpningen av Langsua Nasjonalpark her:

 THE_BEST_NATIONALPARK_OPENING_EVER.pdf