Fakta om Langsua Nasjonalpark

Store deler av Gausdal Vestfjell er vernet etter naturmangfoldloven, enten som nasjonalpark, naturreservat eller landskapsvernområde. Det er egne verneforskrifter for de forskjellige områdene. Naturreservatene har det strengeste vernet.

Innenfor Gausdal Statsallmenning ligger store deler av Langsua nasjonalpak med omkringliggende verneområder. Vernet ble opprettet 11. mars 2011 og er en kraftig utvidelse av tidligere Ormtjernkampen nasjonalpark. Disse sammenhengende verneområdene strekker seg over sju kommuner og har et samlet areal på ca. 1000 km2.

Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2 og utgjør kjernen i området. Andre viktige verneområder innenfor Gausdal statsallmennings grenser er Espedalen landskapsvernområde, Hynna naturreservat, Dokkfaret landskapsvernområde og Oppsjømyra naturreservat.

Formålet med vernet er å ta vare på et stort sammenhengende og i det vesentligste urørt og villmarkspreget naturområde med mange sjeldne og sårbare arter

Sør for fylkesveg 204 ligger Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat på 14 km2. Verneformålet her er å ta vare på gammel skog og myrlandskap med mange sjeldne og sårbare arter.

I en nasjonalpark er du naturens gjest

  • Gå hvor du vil, på beina eller på ski.
  • Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt
  • Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt.
  • Rydd opp etter deg og ta med søpla hjem.
  • Du kan tenne bål, men husk det generelle bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved.
  • Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk.
  • Vis hensyn til kulturminner, vegetasjon og dyreliv.
  • Ta ekstra hensyn i hekke og yngletida.
  • Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra et vassdrag til et annet.
  • Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden fra 1. april til og med 1. oktober.

Sjeldene planter, dyr og sopp du kan se:

Gausdal fjellstyre ønsker deg velkommen til frodige og spesielle naturopplevelser i Langsua Nasjonalpark.

For mer info om verneområder: www.dirnat.no

Nasjonalparkstyret for Langsua

Olav Olstad, varaordfører i Gausdal, (til høyre) ble leder i nasjonalparkstyret for Langsua, mens ordfører Kjell Berge Melbybråten i Øystre Slidre ble nestleder da styret konstituerte seg 30. mars. Det var tautrekking om vervene.

Kjell Berge Melbybråten ble først foreslått, et forslag som ble støttet av de tre styremedlemmene fra Valdreskommunene. Olav Olstads kandidatur ble støttet av Gudbrandsdalsordførere og Nordre Land, altså fire styremedlemmer. Fylkeskommunenes medlem i styret, Hanne Blåfjelldal, kunne altså stemme slik at situasjonen ble 4-4. Det ville hun unngå, og ba kandidatene komme til en enighet. Melbybråten sa seg villig til å trekke seg som lederkandidat dersom han ble nestleder og det videre arbeidet i styret også ble preget av å finne løsninger.

Ass. fylkesmann Sigurd Tremoen, som ledet møtet, var stemt for det samme og åpnet for en pause. Det var i denne at kabalen ble lagt. De to ble deretter valgt ved akklamasjon.

Stort ansvar og muligheter

Det konstituerende møtet var innkalt til av Fylkesmannen, som har et sekretariatsansvar fram til nasjonalparkforvalter er tilsatt. Ass. fylkesmann Sigurd Tremoen, sa i sin åpningstale at det nye styret får et stort ansvar, nemlig å tenke forvaltning i et 200-årsperspektiv samtidig som de må se mulighetene. Utfordringene for dette styret er ekstra store, fordi Langsua er en helt ny nasjonalpark. Samtidig gir dette dere store muligheter når det gjelder utforming av forvaltningen for parken, sa han.

Næringsutviklingselementet i forvaltningen

Han sa også at det er få som besøker Oppland fordi de skal spise og sove, de fleste kommer for å oppleve og bruke den rike natur- og kulturarven. Her har nasjonalparkstyret en svært viktig oppgave ved å sørge for at de besøkende får en positiv opplevelse når de besøker nasjonalparken. Dersom folk har en god opplevelse, vet vi at sjansen både for gjenbesøk og anbefalinger til andre øker. Nasjonalparkstyret kan bidra vesentlig til at de besøkende til Langsua får en god opplevelse gjennom informasjon, tilrettelegging og sikkerhetstiltak.

På det konstituerende møtet fikk dessuten det nye styret informasjon fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn.

The Best Nationalpark Opening Ever!! Langsua nasjonalpark

Les om åpningen av Langsua Nasjonalpark her:

 THE_BEST_NATIONALPARK_OPENING_EVER.pdf